English

Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

W ramach Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 ÷2020, Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

METALKO Spółka z o.o. w Bydgoszczy

od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku

Realizuje projekt

Pt.: „ Wytwarzanie innowacyjnych wielkogabarytowych urządzeń dla przemysłu celulozowo-papierniczego"

w  oparciu o Umowę Nr: PO IR.03.02.01-04-0006/16, zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości  w Warszawie, jako Instytucją Pośredniczącą.

Koszt całkowity Projektu: 30 952 312 zł

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 23 408 900 zł

Dofinansowanie na realizację Projektu: 10 467 065 zł

 

Przedmiotem projektu  jest wybudowanie linii produkcyjnej służącej  wytwarzania wielkogabarytowych urządzeń dla węzła przygotowania masy papierniczej dla przemysłu celulozowo-papierniczego.

Przy realizacji projektu Wnioskodawca wykorzysta wyniki prac B+R uzyskane w  ramach projektu pt.: „Proces spawania przy wytwarzaniu urządzeń z materiałów specjalnych dla przemysłu papierniczego", nr POIG.01.04.00-04-206/1.

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących zadań:

  • budowie hali produkcyjnej o powierzchni 3.440 m2 wraz z placem manewrowym, polegającej na rozbudowie istniejących hal produkcyjnych Zakładu Budowy Aparatury METALKO Sp. z o.o. na ternie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ulicy Raczkowskiego 3 w Bydgoszczy;
  • zakupie maszyn i urządzeń stanowiącej wyposażenie linii produkcyjnej (łącznie 184 szt. środków trwałych);
  • zadania stanowiące prace rozwojowe w zakresie robotyzacji procesów spawania materiałów specjalnych, ekspertyzy jednostki badawczej oraz wdrożenie produkcji innowacyjnego wyrobu.

Harmonogram rzeczowy przedsięwzięcia zakłada jego rozpoczęcie 1.01.2017r. i zakończenie 30.06.219r.

 

Zasadniczym celem Projektu jest uruchomienie przez METALKO usługi wytwarzania szerokiej palety wielkogabarytowych maszyn i urządzeń dla przemysłu celulozowo-papierniczego wykonanych z materiałów specjalnych, a pośrednio zdywersyfikowanie swojej produkcji, zwiększenie podaży usług, wzrost zatrudnienia i jednocześnie wzrost konkurencyjności na rynku europejskim.

 

Oczekiwanymi rezultatami przedmiotowego przedsięwzięcia dla METALKO, będzie:

  • dywersyfikacja produkcji i wzrost sprzedaży;
  • wzrost zatrudnienia w firmie poprzez stworzenie nowych stanowisk pracy;
  • poprawa środowiskowych warunków pracy, obejmująca obniżenie poziomu hałasu przy prowadzeniu operacji o podwyższonym poziomie hałasu, obniżenie poziomu zapylenia w nowym obiekcie;
  • zwiększenie trwałości elementów konstrukcji wytworzonych w operacjach spawalniczych;
  • zmniejszenie zużycia gazu osłonowego w procesach spawalniczych;
  • poprawa organizacji pracy poprzez poprawę rozwiązań logistycznych;
  • wdrożenie spawania zrobotyzowanego.

Projekt prowadzony będzie przez specjalistów  zatrudnionych w METALKO oraz dodatkowo przez ekspertów  w zakresie badań procesów spawalniczych.

Realizację  Projektu  koordynują:

Jan  Rześny - Kierownik Projektu - tel. 52 374 80 73; 603 974859;

e-mail:  j.rzesny@metalko.com.pl;

Wiesław Zieliński - Z-ca Kierownika Projektu - tel. 504 241 670; 603 104 989;

e-mail; wieslaw.zielinski@metalko.com.pl

            Ważne linki:

               www.europa.eu

               www.mrr.gov.pl

               www.poig.gov.pl

               www.ncbr.gov.pl

 

 

...

aktualizacja strony: 30.10.2018r
©Metalko sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
design & code - 01studio.eu